SVJ TOVÁRNÍ.CZ

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU ČP. 494, 495 A 496, ULICE TOVÁRNÍ V TRUTNOVĚ
Z Á P I S

 

 

 

 

 

S t a n o v y

 

 

 

 

 

 

Společenství vlastníků jednotek

 

 

 

domu č.p. 494, 495 a 496

 

 

 

ulice Tovární v Trutnově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p.494,495 a 496 v Trutnově je právnickou osobou a vzniklou na základě zákona 72/1994 Sb. ( dále jen zákon o vlastnictví bytů ).

 

 

Čl.I

 

Název společenství

 

Název společenství zní:  Společenství vlastníků jednotek domu čp.494, 495 a 496, ulice Tovární v Trutnově.

 

 

Čl.II

 

Sídlo společenství

 

Sídlem společenství je: Tovární 494, Trutnov, PSČ: 541 02.

 

 

Čl.III

 

Předmět činnosti

 

1.     Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu vymezených v zákoně o vlastnictví bytů ( dále jen správa domu ) a dalších činností spojených s provozem domu a pozemku, výkon činností souvisejících s provozováním společných částí domu a výkon dalších činností v rozsahu zákona o vlastnictví bytů. Těmi jsou především zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, pojištění domu, rozhodování o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek a vymáhání plnění povinností uložených jednotlivým vlastníkům jednotek.

 

2.     Správou domu se rozumí:

a)        zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání jednotek ( bytů ) a nebytových prostorů v domě.

b)       zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby.

c)        zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy.

d)       zajišťování revizí a oprav rozvodů:

-          elektrické energie po hlavní jistič k jednotce ( bytu )

-          vodorovných a svislých rozvodů studené a teplé vody od uzávěru pro dům po hlavní uzávěr před podružným vodoměrem jednotky ( bytu )

-          hlavních odvodů odpadních vod od zaústění jednotky ( bytu ) až po připojení do hlavního kanalizačního řádu

-          rozvodu tepla pro vytápění od patního fakturačního měřidla včetně provozu radiátorů ústředního vytápění

-          vzduchotechniky

-          společné televizní antény, systému příjmu a rozvodu televizního signálu včetně účastnické zásuvky jednotky ( bytu )

-          hromosvodů

e)        plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ( bytů ) ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu.

f)        zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou společných části domu a pozemku, popřípadě dalších příspěvků, pokud jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány.

g)       zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek ( bytů ) na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších prostředků, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány.

h)       vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu.

i)         vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku.

j)         zřízení účtu u peněžního ústavu a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek ( bytů ) v majetku společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, přičemž finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky společenství jsou závazkem společenství vůči vlastníkům jednotek.

k)       vedení účetnictví domu podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období.

 

3.     Společenství dále zajišťuje:

a)        pojištění domu

b)       dodávky služeb spojených s užíváním jednotek a to:

-          plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu ( dále jen služby ), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastnici jednotek od dodavatele přímo

-          dodávky studené vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky

-          dodávky tepla a teplé užitkové vody od smluvního dodavatele ze zdroje umístěného mimo dům

-          další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek ( bytů ), popřípadě pro společenství ze zvláštních předpisů

c)        činí právní úkony

d)       vymáhá plnění povinností uložených jednotlivým vlastníkům jednotek

k tomu příslušným orgánem společenství nebo právními předpisy

e)        zajišťuje služby spojené s užíváním společných části domu a pozemku

(osvětlení a úklid společných prostor)

f)        činí další právní úkony ve vztahu k vlastníkům jednotek, které jim ukládají právní předpisy

(například podání návrhu soudu na prodej jednotky)

 

4.     Společenství dále provádí tyto činnosti:

a)        vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek

b)       vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby

c)        zřízení účtu u banky a řádné hospodaření s peněžními prostředky společenství

d)       vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek

e)        provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek

 

5.     Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek:

a)        činí právní úkony týkající se nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech

vlastníků jednotek

b)       provádí rozúčtování ceny služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu

c)        sděluje vlastníkům jednotek výši a splatnost zálohy na příspěvek na

náklady spojené se správou domu a pozemku

 

6.     Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu a to se souhlasem vlastníka jednotky.

 

7.     Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů „Společenství“ zajišťováním činností podle odstavců 2,3,4 a 5 pověřit jinou osobu, nebo osoby (dále jen správce a účetní). Toto ustanovení o zřízení správce, účetní však neplatí pro odstavce 2j a 5c.

Čl. IV

 

Orgány společenství

 

1.     Orgány společenství jsou:

a)       shromáždění vlastníků jednotek ( dále jen „shromáždění“)

b)       výbor společenství (dále jen „výbor“)

c)       kontrolní komise

 

2.     Výbor a kontrolní komisi volí a odvolává shromáždění.

 

3.     Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování a to zejména pokud jde o volbu členů výboru nebo případně kontrolní komise. Tajnou volbu může navrhnout výbor nebo případně kontrolní komise ( je-li ustanovena ), pokud nejde o jejich první volbu.

 

4.     Funkční období výboru a případně kontrolní komise činí 5 roků a počíná dnem jejich zvolení. Na svém prvním zasedání volí předsedu a místopředsedu.

 

5.     Členem výboru nebo kontrolní komise může být zvolena osoba starší 18 let, která je vlastníkem jednotky v domě v němž společenství vzniklo.

 

6.     Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu společenství.

 

7.     Členům výboru a kontrolní komise ( je-li ustanovena ) je za výkon funkce poskytována odměna jejíž výši schvaluje Shromáždění. Za zajišťování běžných pravidelných měsíčních úkonů spojených s hospodařením společenství je poskytována pravidelná měsíční odměna schválená usnesením Shromáždění.

 

8.     O průběhu schůze shromáždění ( s výjimkou první schůze shromáždění ), na které jsou voleny orgány společenství a schvalovány nebo měněny stanovy společenství, nemusí být pořizován notářský zápis.

 

9.     Člen výboru a kontrolní komise ( je-li ) může být volen do orgánů společenství opětovně.

 

10.   Člen výboru a kontrolní komise ( je-li ) může být během funkčního období Shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem, nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu Společenství, případně je-li neomluveně nečinný nejméně po dobu šesti měsíců.

11.   Člen výboru a člen kontrolní komise může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen některého ze jmenovaných orgánů písemně společenství coby právnické osobě, v rámci něj pak orgánu společenství jehož je členem. Pokud příslušný orgán nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce.

 

12.   Při volbě výboru a případně kontrolní komise může Společenství zvolit až dva náhradníky, kteří se automaticky stanou členy jednoho z orgánů ( budou kooptováni ), dojde-li v něm z nějakého důvodu k úbytku počtu členů ještě před koncem funkčního období. O tomto kooptování musí být členové společenství formou vyhlášky informováni. Pro volbu náhradníků platí stejné podmínky.

 

13.   Dojde-li k úbytku členů některého orgánu, provede společenství novou volbu do 60 dnů po zániku jejich funkce.

 

14.Funkce člena orgánu zaniká:

-          odvoláním shromážděním

-          odstoupením, rezignací

-          uplynutím funkčního období

-          zánikem členství ve společenství

-          dohodou

-          smrtí

 

 

Čl.V

 

Shromáždění

 

 

1.        Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.

 

2.        Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o:

a)        věcech uvedených v ust. § 1208 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen občanský zákoník)

b)       schválení nebo změně stanov

c)        uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek

d)       změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu

e)        rozhodování o výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, případně dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány

f)        pravidlech pro rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek

g)       volbě členů výboru a kontrolní komise ( pokud se rozhodne o jejím ustanovení )

h)       stanovení výše odměny členů výboru a členů kontrolní komise

i)         schválení účetní uzávěrky

j)         o pokynech k provozování technických zařízení v domě

Právo k rozhodování ve věcech náležejících do působnosti jiného orgánu společenství než je shromáždění, si může shromáždění vyhradit k rozhodování jen na základě svého předchozího rozhodnutí.

 

3.        Shromáždění svolává výbor nejméně jedenkrát v kalendářním roce. Shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů nebo z podnětu kontrolní komise (je-li).

 

4.     O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 10 dní před konáním shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady  seznámit. Pozvánka se doručuje na adresu, jež byla společenství vlastníkem naposledy písemně oznámena jako bydliště ( místo pobytu ), má-li vlastník jednotky sídlo mimo území České republiky, je povinen společenství oznámit adresu pro doručování na území České republiky, jinak mu bude doručováno na adresu domu v němž společenství vzniklo.

 

5.        Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo pověřený člen výboru.

 

6.        Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.

 

7.        Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li potřebné většiny, nebo dohody, se po dalším podrobnějším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem opětovného hlasování rovnost hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby rozhodl.

 

8.        K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle §2 písm.a), zákona o vlastnictví bytů, o schválení nebo změně stanov podle bodu 2 písm.b) a o tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků příslušných jednotek podle bodu 2 písm.c) a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných jednotek.

 

9.        K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

 

10.     Pro volbu členů orgánu, rozhodnutí o výši částek, které jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, je třeba přítomnost vlastníků jednotek majících většinu hlasů na shromáždění. Člen orgánu je zvolen nebo usnesení o výši příspěvku je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek v domě.

11.     Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a) datum a místo konání shromáždění, uvedení kdy bylo svoláno (pozvánka přílohou), zda jde o řádné nebo

mimořádné shromáždění.

b) přijatá usnesení s výsledky hlasování k jednotlivým bodům

c) námitky členů proti rozhodnutí shromáždění, kteří požádali o jejich zaprotokolování

d) podpisy zapisovatele a předsedajícího

e) přílohou zápisu je prezenční listina příslušného shromáždění a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

 

 

Čl. VI

 

Výbor

 

1.        Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor je tříčlenný.

 

2.        Výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

 

3.        Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být tento úkon podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru.

 

4.        K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

 

5.        Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodování v určitých věcech shromáždění nevyhradilo a pokud nejde o věci spadající do působnosti kontrolní komise, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda. Výbor je možno svolat písemně, telefonicky či elektronicky nejméně tři dny před konáním schůze výboru.

 

6.        Výbor zejména:

a)       jedná o věcech správy domu navenek, rozhoduje ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo.

b)       svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání.

c)        uzavírá smlouvy na jednotlivé služby pro společenství, rozhoduje o výši záloh na tyto služby, o způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li toto již stanoveno zvláštním právním předpisem, zajišťuje opravy a pojištění domu

d)       zabezpečuje a odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky příslušného roku a předkládá ji shromáždění ke schválení.

e)        zabezpečuje a odpovídá za vedení písemností, vedení evidence členství, zápisů, usnesení, za provádění a evidenci revizí, kontrol, prohlídek a dalších úkonů dle platných předpisů vztahujících se k domu.

f)        sjednává dohody o provedení práce, o pracovní činnosti, kontroluje provedení prací, služeb apod.

g)       činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek.

h)       má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než dlužný vlastník jednotky své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena.

 

7.        Výbor zakládá a spravuje peněžní účet u vybraného bankovního ústavu.

 

8.        Výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí výboru je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasů, každý člen má jeden hlas.

 

9.        Z jednání se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)        datum a místo konání

b)       přijatá usnesení

c)        výsledky hlasování výboru

d)       námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování

e)        podpis zapisovatele a předsedajícího

 

10.     Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni postupovat s péčí řádného hospodáře.

 

11.     Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství škoda a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

 

 

 

Čl. VII

 

Kontrolní komise

(pokud je rozhodnutím shromáždění ustanovena)

 

1.        Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, je dvoučlenná.

 

2.        Kontrolní komise je podřízená pouze shromáždění, kterému se zodpovídá ze své činnosti.

 

3.        Členy a předsedu kontrolní komise volí a odvolává shromáždění.

 

4.        Členové kontrolní komise mohou být pouze členové společenství starší 18 let a nesmí být mezi sebou a ani s členy výboru příbuzní v řadě přímé, sourozenci a ani manželi.

 

5.        Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost společenství, zejména dodržování stanov společenství a projednávat stížnosti členů společenství v termínu do 90 dnů.

 

6.        Kontrolní komise je oprávněna požadovat od výboru informace o činnosti společenství, je oprávněna se zúčastnit zasedání výboru, nemá však v něm rozhodovací pravomoc.

 

7.        Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní uzávěrce za příslušné období.

 

8.        Kontrolní komise na shromáždění podává zprávu o své činnosti jednou ročně při projednávání účetní uzávěrky.

 

9.        Výbor společenství je povinen poskytnout veškeré podklady potřebné pro práci kontrolní komise.

 

10.     Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, z jednání pořizuje zápis.

 

Tato ustanovení 1 – 10 se použijí, rozhodne-li Shromáždění o zřízení kontrolní komise.

 

 

Čl. VIII

 

 

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

 

1.        Osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, může navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti shromáždění, mimo zasedání, s výjimkou rozhodnutí o změně stanov. 

 

 

2.        Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí patnáct dní. 

 

 

3.        K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

 

 

4.        Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

 

5.        Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují pro rozhodovanou záležitost vyšší počet hlasů.

 

 

 

Čl. IX

 

Vznik členství, evidence členů společenství

 

1.        Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v domě a to dnem vzniku Společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.

 

2.        Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy Společenství.

3.        Jména členů společenství při jeho vzniku jsou uvedena v příloze těchto stanov. Seznam členů je veden a aktualizován v knize členů společenství.

 

 

Čl. X

 

Práva a povinnosti člena společenství

 

1.        Člen společenství má právo zejména:

a)       účastnit se veškeré činnosti společenství

b)       podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění

c)       volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky

d)       předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství

e)       obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství

f)        nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad písemně požádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů

 

2.        Člen společenství je povinen zejména:

a)       dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství

b)       řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení

c)       neprodleně písemně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jako i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod

d)       hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak

e)       hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování

f)        umožnit po předchozím vyzvání vstup do jednotky osobám pověřených kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku

g)       odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky, nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci či návštěvníci jejich domácnosti

h)       zdržet se jednání, jímž by se zasahovalo do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv

i)        umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot

j)        písemně oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky

k)       písemně oznamovat výboru změny počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo

l)        písemně sdělit společenství bez zbytečného odkladu své bydliště (místo trvalého pobytu) v České republice u fyzických osob, nebo sídlo v České republice u právnických osob. Má-li fyzická osoba bydliště nebo právnická osoba sídlo mimo území České republiky, je povinna bez zbytečného odkladu po vzniku jejího členství písemně oznámit společenství kromě bydliště nebo sídla i kontaktní adresu pro doručování v České republice

 

3.        Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen společenství provádět jen s písemným souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.

 

 

Čl. XI

 

Zánik členství ve společenství

 

1.        Členství ve společenství zaniká:

a)       úmrtím člena společenství – fyzické osoby

b)       převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky

c)       zánikem člena společenství – právnické osoby

d)       zánikem jednotky jejímž vlastníkem je člen společenství

 

2.        Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku úmrtí nebo zániku jednotek zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky.

 

Čl. XII

 

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků

 

1.        Příjmem společenství vlastníků jsou zejména:

a)        příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle čl. XIII stanov,

b)       úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle čl. XIII stanov,

c)        úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle čl. XIV stanov, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

d)       úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků,

e)        penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků,

f)        pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh, a

g)       příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků.

2.        Příjmem společenství vlastníků nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků; jde zejména o tyto příjmy:

a)       nájemné z pronájmu společných částí domu,

b)       úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a

c)       příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

3.        Výdaje společenství vlastníků jsou náklady na správu domu a pozemku.

4.        Návrh rozpočtu připravuje výbor a předkládá ho ke schválení shromáždění tak, aby shromáždění o schválení rozpočtu rozhodlo nejpozději do 20. prosince roku předcházejícího tomu, pro který se rozpočet schvaluje. 

5.        Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření s finančním prostředky v běžném roce a vytvoření dostatečné finanční rezervy na opravy nebo stavební úpravy společných částí domu plánované v budoucích letech.

6.        Výsledky plnění rozpočtu schvaluje shromáždění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků.

 

Čl. XIII

 

Pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

 

1.        Příspěvky platí členové společenství měsíčně v částkách a termínech stanovených shromážděním a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak

2.        Na každou jednotku stejně se rozvrhnou:

a)       náklady na odměňování členů výboru,

b)       náklady na vedení účetnictví,

c)       náklady na vlastní správní činnost,

d)       náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

e)       úklid

3.        Ostatní náklady na správu domu a pozemku se rozvrhnou podle podílu na společných částech.

4.        Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství vlastníků vydá vlastníkovi jednotky na jeho žádost potvrzení, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou.

 

Čl. XIV

 

Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

 

1.        Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, upravují zvláštní právní předpisy.

2.        Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě a pronájem kontejneru a

3.        odvoz komunálního odpadu.

4.        O druhu poskytovaných služeb, výši záloh, lhůtě placení záloh a o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

5.        Nerozhodne-li shromáždění jinak, určí poskytovatel služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

6.        Nerozhodne-li shromáždění jinak, rozúčtují se náklady na služby takto:

a)       dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech

b)       tepelná energie na vytápění v jednotce podle zvláštního právního předpisu (poměr základní a spotřební složky:50:50)

c)       poskytování teplé užitkové vody v jednotce podle zvláštního právního předpisu (poměr základní a spotřební složky 30:70),

d)       provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob dle čl. X. odst. 2 písm. k) stanov rozhodných pro rozúčtování.

7.        Vyúčtování záloh na úhradu za služby je výbor povinen zajistit jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po ukončení kalendářního roku. Po obdržení vyúčtování je třicetidenní reklamační lhůta a po ní následuje třicetidenní lhůta na vypořádání přeplatků a nedoplatků.

 

 

 

Čl. XV

 

Pravidla pro užívání společných částí – domovní řád

 

1.        Nedílnou součástí stanov je domovní řád.

2.        Domovní řád je připojen jako samostatná příloha.

 

 

 

Čl. XVI

 

Hospodaření společenství

 

1.        Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku a zálohově na úhradu za služby.

 

2.        Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů společenství zajišťováním činnosti pověřit jinou osobu (správce).

 

3.        Společenství vede účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

 

4.        Případný zisk hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy

společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu všech členů společenství, zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu a pozemku. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.

 

5.        Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

6.        Způsob nakládání s majetkem společenství musí být v souladu s těmito stanovami. Nakládání s majetkem musí být prováděno s péčí řádného správce cizího majetku a podle rozhodnutí schválených vlastníky jednotek.

 

 

Čl. XVII

 

Zánik Společenství

 

Společenství zaniká v případě zániku domu a v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7 zákona.

 

 

Čl. XVIII

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení shromážděním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ing. Jiří Koubek                                             Ing. Miloš Velikovský

                     předseda výboru SVJ                                             člen výboru SVJ